Patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej klasy A i B

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. 2014, poz. 1686)

 

I Wymagane dokumenty (załączniki wymagane do wniosku)

 1. wniosek
 2. wyciąg z dowodu osobistego;
 3. dwie aktualne fotografie o wymiarach 20 x 25 mm;
 4. odpowiednio: wyciąg pływania sporządzony na podstawie zapisów w żeglarskiej książeczce pracy i potwierdzony przez urząd żeglugi śródlądowej, stwierdzający nabycie wymaganej praktyki pływania na określonym stanowisku i wymieniający rodzaje statków oraz śródlądowe drogi wodne, na których praktyka pływania została nabyta, (praktyke pływania na statku morskim zalicza się w jednej trzeciej);
 5. wyciąg pływania potwierdzony przez dyrektora urzędu morskiego o praktyce pływania na morskich wodach wewnętrznych lub odpis innego dokumentu stwierdzającego posiadanie morskich kwalifikacji zawodowych - przy ubieganiu się o patenty żeglarskie kapitanów żeglugi śródlądowej klasy A;
 6. zaświadczenie właściwej komisji egzaminacyjnej o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności na świadectwo lub patent, o którego wydanie wnioskodawca się ubiega;
 7. świadectwo zdrowia potwierdzające stan zdrowia wymagany do pracy na statkach żeglugi śródlądowej, na określonym stanowisku; (świadectwo zdrowia wydane przez lekarza medycyny pracy  z odbitym wzorem pieczęci lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne  zgodnie z zał. nr 6  rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownkami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy    (Dz. U. nr 69 z 1996r., poz. 332 z późn. zm.).
 8. dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniego wykształcenia.

II Opłaty

 • patent – 50 zł
 

III Aby uzyskać patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej klasy B należy:

 

 1. odbyć 48-miesięcznej praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej niebędących małymi statkami, w tym co najmniej 24-miesięczną praktykę pływania na statkach o napędzie mechanicznym i 24-miesięczną praktykę pływania na stanowisku bosmana lub sternika oraz złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności praktycznych.

IV Aby uzyskać patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej klasy a należy spełnić jedno z poniższych wymagań:

 1. odbycie praktyki, o której mowa w ust. 1, w tym miesięcznej praktyki pływania na morskich wodach wewnętrznych, oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności praktycznych albo
 2. posiadanie dyplomu oficera w dziale pokładowym w żegludze morskiej albo stopnia oficera Marynarki Wojennej albo Straży Granicznej oraz odbycie 6-miesięcznej praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej.


IV UWAGI
 1. praktykę pływania na statku morskim zalicza się w jednej trzeciej
 2. w przypadku osób, które posiadają co najmniej świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik żeglugi śródlądowej, wymiar praktyki na statkach żeglugi śródlądowej niebędących małymi statkami wynosi 24 miesiące, w tym co najmniej 12 miesięcy na statkach o napędzie mechanicznym oraz 12 miesięcy na stanowisku bosmana lub sternika.