Patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej klasy A

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu żeglarskiego kapitana żeglugi śródlądowej klasy A

A. Wymagana wiedza (3 egzaminatorów)
 1. Locja europejska
 • Dokładna znajomość przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych - Europejskiego Kodu Żeglugi Śródlądowej (CEVNI).
 • Podstawowe cechy geograficzne, hydrologiczne, meteorologiczne i morfologiczne głównych europejskich śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym.
 • Znajomość kryteriów klasyfikacji europejskich śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym oraz systemów oznakowania stosowanych na tych drogach wodnych.
 1. Locja lokalna drogi wodnej, której patent ma dotyczyć.
 1. Teoria prowadzenia statku
 • Manewrowanie statkiem żeglugi śródlądowej o napędzie mechanicznym z uwzględnieniem wpływu wiatru i prądu; ocena zjawiska zasysania oraz wielkości zanurzenia statku na zwrotność, sterowność i stateczność kursową.
 • Działanie steru i śruby napędowej i ich wpływ na właściwości manewrowe statku.
 • Manewry: kotwiczenia, dobijania i odbijania od nabrzeża w każdych warunkach.
 • Przejście przez śluzy i jazy, pod mostami; manewry w portach, a także manewry mijania i wyprzedzania.
 • Ruch statków kursami równoległymi.
 1. Budowa i teoria statku
 • Znajomość podstawowych zasad konstrukcji i budowy statku; czynniki wpływające na bezpieczeństwo statku, znajdujących się na nim osób i ładunku.
 • Podstawowa znajomość przepisów w sprawie wymagań technicznych dla statków żeglugi śródlądowej.
 • Znajomość głównych części statku. Podstawowa wiedza z teorii statku; znajomość zagadnień dotyczących pływalności i stateczności oraz umiejętność ich praktycznego zastosowania.
 1. Silniki napędowe i mechanizmy pomocnicze
 • Podstawowa znajomość budowy i działania silników napędowych i mechanizmów pomocniczych niezbędna dla zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania.
 1. Eksploatacja statku
 • Załadunek i wyładunek.
 • Pomiar statku, świadectwo pomiarowe, podziałki zanurzenia i ich wykorzystanie; określanie ilości ładunku na podstawie świadectwa pomiarowego.
 • Zasady rozmieszczania ładunku, sztauplan.
 1. Wypadki żeglugowe
 • Działania podejmowane w szczególnych okolicznościach (trudne warunki żeglugowe) dla zapobieżenia wypadkom.
 • Postępowanie w razie zderzenia się statku, jego uszkodzenia lub wejścia na mieliznę.
 • Korzystanie z osprzętu awaryjnego i udzielanie pomocy ratowniczej.
 • Zapobieganie pożarom; urządzenia i sprzęt przeciwpożarowy.
 • Zapobieganie zanieczyszczaniu wód.
 1. Regulacje prawne w żegludze śródlądowej
B. Wymagana wiedza i umiejętności praktyczne (1 egzaminator)
 • Samodzielne kierowanie i manewrowanie statkiem i zestawem.
 • Obsługa i kontrola pracy silników napędowych oraz mechanizmów pomocniczych, eliminowanie występujących zakłóceń i nieprawidłowości w ich pracy.

 

Dodatkowo wymagana wiedza i umiejętności (4 egzaminatorów).
 1. Dokładna znajomość systemów oznakowania wód morskich oraz międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu.
 2. Znajomość głównych cech hydrologicznych, meteorologicznych i morfologicznych dróg wodnych o morskim charakterze.
 3. Znajomość wydawnictw nautycznych i zastosowanie morskich pomocy nawigacyjnych.
 • Określanie pozycji i kursu; dewiacja i deklinacja, prace na mapie morskiej.
 • Znajomość symboli i skrótów stosowanych na klasycznych (papierowych) i elektronicznych mapach nawigacyjnych Zatoki Gdańskiej i Pomorskiej oraz locja i inne wydawnictwa nawigacyjne BHMW.
 • Podstawowa wiedza o zjawiskach pływów.
 1. Dodatkowe wymagania, w szczególności w zakresie dodatkowego wyposażenia statków żeglugi śródlądowej uprawiających żeglugę na wodach morskich.
 2. Sposoby postępowania przy ratowaniu osób, statków i ładunku na wodach morskich, znajomość indywidualnych technik ratunkowych.
 3. Systemy rozgraniczenia ruchu i zgłaszania pozycji statku oraz służby kontroli ruchu w zespole portów Szczecin i Świnoujście oraz na wodach i w portach Zatoki Gdańskiej - zasady uczestnictwa statków.