egzamin - starszy marynarz

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania świadectwa starszego marynarza

A. Wymagana wiedza (2 egzaminatorów) 

I. Ogólne wiadomości o statku i jego obsłudze
 • Podstawowe wiadomości o statku żeglugi śródlądowej, jego wyposażeniu i konserwacji.
 • Typy i rodzaje statków żeglugi śródlądowej, pływalność i stateczność statku.
 • Podstawowe wiadomości o linach - ich rodzaje i zastosowanie.
 • Urządzenia kotwiczne, cumownicze, holownicze i sczepiające.
 • Sprzęt i środki ratunkowe; sprzęt i środki ochrony przeciwpożarowej.
 • Ogólne wiadomości z zakresu urządzeń maszynowych na statku.
II.Podstawy locji śródlądowej
 • Podstawowe wiadomości o śródlądowych drogach wodnych i budownictwie wodnym.
 • Znajomość podstawowych przepisów żeglugowych, procedur wypadkowych, warunków bezpieczeństwa przy przewozie ładunków niebezpiecznych, dokumentów statkowych i załogowych, gospodarki odpadami i ściekami oraz likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń.
B. Wymagana wiedza i umiejętności praktyczne (1 egzaminator)
 • Prace linowe i wiążące się z tym bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • Pomocniczy sprzęt linowy.
 • Konserwacja statku, zjawisko korozji i środki jej przeciwdziałające; umiejętność wykonywania podstawowych prac konserwacyjnych.
 • Alarmy statkowe, znajomość czynności alarmowych.
 • Urządzenia: kotwiczne (rodzaje kotwic), cumownicze, holownicze i sczepiające oraz umiejętność ich obsługi.
 • Osprzęt ładunkowy (dźwigi, wciągarki, transportery, przewody rurowe, windy ładunkowe) i jego obsługa, przygotowanie ładowni do przyjęcia ładunku, manewry przy załadunku i wyładunku.
 • Posługiwanie się środkami ratunkowymi i ochrony przeciwpożarowej; obsługa sprzętu ratunkowego i przeciwpożarowego.
 • Przygotowanie statku do remontu, przerwy w eksploatacji lub postoju zimowego.