egzamin - sternik

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania świadectwa sternika

A. Wymagana wiedza (3 egzaminatorów)
I. Wiadomości o budowie, wyposażeniu i obsłudze statku
 • Podstawowe pojęcia z zakresu budowy i teorii statku. Liny - rodzaje, właściwości i zastosowanie. Wytrzymałość lin. Pomocniczy sprzęt linowy. Urządzenia kotwiczne - windy, żurawiki kotwiczne, kotwice i ich rodzaje, liny i łańcuchy kotwiczne. Sprzęt i środki ratunkowe - łodzie i ich wyposażenie, tratwy pływaki i koła ratunkowe. Sprzęt przeciwpożarowy, rodzaje i zastosowanie. Urządzenia sterowe, opis, zasada działania. Urządzenia holownicze. Urządzenia sczepiające.
 • Alarmy na statkach żeglugi śródlądowej.
 • Podstawowe wiadomości z zakresu urządzeń maszynowych i urządzeń pomocniczych na statkach. Podstawowe instalacje i zbiorniki. Źródła energii.
 • Materiałoznawstwo statkowe - wybrane zagadnienia.
 • Rodzaje i ogólne właściwości materiałów stosowanych na statkach żeglugi śródlądowej - zastosowanie (drewno, metale, tworzywa sztuczne; materiały pomocnicze - kleje, kity, smary, farby i materiały konserwacyjne).
II. Podstawy locji śródlądowej Polski i Europy
 1. Drogi wodne
 • Koryto rzeki i procesy w nim zachodzące.
 • Regulacje rzek; cel, sposoby i materiały stosowane w regulacjach rzek, prace pogłębiarskie
 • Kanały i rzeki skanalizowane. Powstawanie rzek, linia brzegowa, szlak żeglowny.
 • Ogólne wiadomości o śródlądowych drogach wodnych Polski i Europy.
 • System śródlądowych dróg wodnych Europy Zachodniej i powiązania ze śródlądowymi drogami wodnymi Polski.
 • Koncepcje połączeń transeuropejskich.
 1. Szlak żeglowny
 • Charakterystyka szlaku żeglownego, szerokość rozporządzalna i wymagana. Głębokość tranzytowa i maksymalna.
 • Sposoby rozpoznawania szlaku żeglownego w porze dziennej i nocnej. Warunki widzialności znaków żeglugowych w różnych warunkach pogodowych.
 • Stany wód, powodzie i wpływ powodzi na warunki żeglugowe.
 • Nawigacja zimowa.
 1. Przepisy prawne w żegludze śródlądowej
 • Klasyfikacja śródlądowych dróg wodnych, klasy i kryteria podziału.
 • Oznakowanie szlaku żeglownego na rzekach uregulowanych i nieuregulowanych.
 • Znaki żeglugowe, rodzaje i znaczenie.
 • Zasady ruchu i postoju statków.
 • Oznakowanie i sygnalizacja statków pojedynczych i zestawów, w dzień, w nocy, w warunkach ograniczonej widzialności.
 1. Regulacje prawne w żegludze śródlądowej - wybrane zagadnienia
III. Podstawowe wiadomości z teorii prowadzenia statku
 • Znaczenie pojęć: stateczność, sterowność, zwrotność, stateczność kursowa, cyrkulacja i średnica cyrkulacji.
 • Urządzenia sterowe; części składowe, konserwacja.
 • Sterowanie na prądzie i wodzie stojącej, manewry odbijania i dobijania, sterowanie na łukach i w ciasnych przejściach, zjawiska "przyciągania i przyssawania się" przez statki, statku przez brzeg i dno drogi wodnej, sterowanie na punkt. Przepisy prawa drogi.
B. Wiedza i umiejętności praktyczne (1 egzaminator) 
 • Obsługa wszystkich urządzeń pokładowych statku.
 • Prace konserwacyjne.
 • Obsługa urządzeń sterowych statku i prowadzenie statku pod nadzorem kierownika statku.
 • Zasady bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń maszynowych na statku, instalacji i zbiorników, źródeł energii.