Inspektor do spraw nadzoru nad żeglugą

 • Ogłoszenie nr: 27365
 • Data ukazania się ogłoszenia: 18 maja 2018 r.

 

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku

Dyrektor
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor do spraw nadzoru nad żeglugą
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%

 

Wymiar etatu: 1/2

 • Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu:

 • Ul. Na Stoku 50
 • 80-874 Gdańsk

 

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk
  oraz terytorialny zakres działania dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku (TJ. WOJEWÓDZTWO POMORSKIE ORAZ POWIATY ELBLĄSKI, IŁAWSKI, NOWOMIEJSKI I OSTRÓDZKI.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej, przeprowadzanie inspekcji statków, kontrola przestrzegania przepisów dotyczących uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych

 • weryfikacja ustalonej głębokości tranzytowej na szlakach żeglownych, kontrola szlaku żeglownego,

 • wydawanie dokumentów rejestracyjnych oraz dokumentów bezpieczeństwa statku,

 • dokonywanie weryfikacji żeglarskich książeczek pracy oraz legalizacji wyciągów pływania,

 • prowadzenie spraw administracyjnych - opiniowanie pozwoleń wodno-prawnych oraz spraw związanych z ustawowym zakresem działań Urzędu

 1. Warunki pracy
 • biuro na III piętrze - brak wind,

 • praca biurowa - narzędzia i materiały do pracy - komputer stacjonarny i laptop,

 • praca poza siedzibą urzędu - wyjazdy służbowe samochodem służbowym oraz statkiem inspekcyjnym, na statku inspekcyjnym brak sanitariatu, w przypadku wyjazdów kilkudniowych zapewniony jest nocleg

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata stażu pracy w obszarze żeglugi śródlądowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej klasy B, lub patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej klasy A

  • znajomość ustawy o żegludze śródlądowej oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,

  • znajomość przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,

  • umiejętność obsługi komputera pakiet MS Office i Internet,

  • Posiadanie obywatelstwa polskiego

  • Korzystanie z pełni praw publicznych

  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

 • dokładność, sumienność i rzetelność,

 • odporność na stres, asertywność,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego – poziom komunikatywny

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

 

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 

Termin składania dokumentów:

08.06.2018 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

 • Urząd Żeglugi Śródlądowej
 • Na Stoku 50
 • 80-874 Gdańsk

 

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty do urzędu). Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. 
Dodatkowe informacje dotyczące naboru pod nr tel. 58 301 84 14 lub 58 346 21 55