Inspektor do spraw nadzoru nad żeglugą - zastępstwo

 • Ogłoszenie nr: 27364
 • Data ukazania się ogłoszenia: 18 maja 2018 r.

 

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku

Dyrektor
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor do spraw nadzoru nad żeglugą
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu:

 • Ul. Na Stoku 50
 • 80-874 Gdańsk

 

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk
  oraz terytorialny zakres działania dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku (TJ. WOJEWÓDZTWO POMORSKIE ORAZ POWIATY ELBLĄSKI, IŁAWSKI, NOWOMIEJSKI I OSTRÓDZKI.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej, przeprowadzanie inspekcji statków, kontrola przestrzegania przepisów dotyczących uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych

 • weryfikacja ustalonej głębokości tranzytowej na szlakach żeglownych, kontrola szlaku żeglownego,

 • wydawanie dokumentów rejestracyjnych oraz dokumentów bezpieczeństwa statku,

 • dokonywanie weryfikacji żeglarskich książeczek pracy oraz legalizacji wyciągów pływania,

 • prowadzenie spraw administracyjnych - opiniowanie pozwoleń wodno-prawnych oraz spraw związanych z ustawowym zakresem działań Urzędu

 1. Warunki pracy
 • biuro na III piętrze - brak wind,

 • praca biurowa - narzędzia i materiały do pracy - komputer stacjonarny i laptop,

 • praca poza siedzibą urzędu - wyjazdy służbowe samochodem służbowym oraz statkiem inspekcyjnym, na statku inspekcyjnym brak sanitariatu, w przypadku wyjazdów kilkudniowych zapewniony jest nocleg

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata stażu pracy w obszarze żeglugi śródlądowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej klasy B, lub patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej klasy A

  • znajomość ustawy o żegludze śródlądowej oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,

  • znajomość przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,

  • umiejętność obsługi komputera pakiet MS Office i Internet,

  • Posiadanie obywatelstwa polskiego

  • Korzystanie z pełni praw publicznych

  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

 • dokładność, sumienność i rzetelność,

 • odporność na stres, asertywność,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego – poziom komunikatywny

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

 

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 

Termin składania dokumentów:

08.06.2018 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

 • Urząd Żeglugi Śródlądowej
 • Na Stoku 50
 • 80-874 Gdańsk

 

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty do urzędu). Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. 
Dodatkowe informacje dotyczące naboru pod nr tel. 58 301 84 14 lub 58 346 21 55

 

ZASTĘPSTWO

Urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.