Przewodnicząca Terenowej Komisji Egzaminacyjnej przy Dyrektorze Delegatury w Gdańsku Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy ustala terminy egzaminów na uprawnienia w żegludze śródlądowej:

świadectwa:

 • starszego marynarza
 • sternika
 • motorzysty
 • marynarza-motorzysty

patenty:

 • przewoźnika
 • stermotorzysty

Ustala się terminy egzaminów na rok 2022:

 • sesja wiosenna - 30-31 lipca 2022 r.
 • sesja jesienna - 08-09 października 2022 r.

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu należy kierować na adres: Terenowa Komimsja Egzaminacyjna przy Dyrektorze Delegatury w Gdańsku Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 

 • wyciąg z dowodu osobistego
 • dwie fotografie 2,5 x 2 cm
 • odpowiednie wyciągi pływania sporządzone na podstawie zapisów w żeglarskiej książeczce pracy
 • odpis świadectwa szkolnego jeżeli wymagają tego przepisy
 • kserokopię aktualnego dokumentu kwalifikacyjnego jeżeli jest wymagany
 • kserokopię aktualnego świadectwa zdrowia