statek inspektor

#UŻŚ Bydgoszcz Delegatura w Gdańsku

OZNAKOWANIE STATKU INSPEKCYJNEGO

Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie określenia wzoru flagi służbowej i sposobu oznakowania statków inspekcyjnych urzędów żeglugi śródlądowej 
(M.P. Nr 38, poz. 603)

 

OSOBY UPRAWNIONE DO INSPEKCJI

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie kategorii pracowników urzędów żeglugi śródlądowej uprawnionych do wykonywania zadań inspekcyjnych
(Dz.U. Nr 145, poz. 1222)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności inspekcyjnych statków
(Dz. U. 2010 nr 77 poz. 507)

 

EWIDENCJA PRZEWOŻONEGO ŁADUNKU

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie formularza ewidencyjnego stosowanego w żegludze śródlądowej
(Dz.U. Nr 26, poz. 227)

 

ZDOLNOŚĆ ZAWODOWA

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej w zakresie przewozu ładunków statkami żeglugi śródlądowej
(Dz.U. Nr 34, poz. 316)

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 października 2007 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej
(Dz.U. Nr 210, poz. 1536).

 

ŚWIADECTWA ZDROWIA

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej
(Dz.U. Nr 199, poz. 1949)

 

KLASYFIKACJA DRÓG WODNYCH

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych
(Dz.U. Nr 77, poz. 695)

 

PILOTAŻ

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie pilotażu na śródlądowych drogach wodnych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 5, poz. 53)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych
(Dz.U. 2019 r. poz. 1208)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie sposobu i zakresu przeprowadzania inspekcji technicznych, dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także opłat za czynności inspekcyjne i sposobu ich uiszczania
(Dz.U. 2019 r. poz. 842)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu śródlądowych dróg wodnych państw członkowskich
(Dz.U. 2019 r. poz. 721)

 

Urząd Żeglugi Śródlądowej
w Bydgoszczy
Delegatura w Gdańsku

ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk
telefon 48 58 301 84 14, 602 379 752
fax 58 346 21 55
e-mail urzad@gda.uzs.gov.pl
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 07:00 - 15:00

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Skorowidz przypisów prawnych

Internetowy system aktów prawnych