1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy
 2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres: 
  Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy
  Karola Marcinkowskiego 1
  85-056 Bydgoszcz
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego z ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej. 
 4. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.
 5. Niepodanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.
 6. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne, realizujące usługi na rzecz Urzędu Żeglugi Śródlądowej.
 8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, przechowywane zgodnie z kategorią archiwizacji określoną w Jednolitym rzeczowym wykazie akt Urzędu Żeglugi Śródlądowej.
 9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
  1. Dostępu do swoich danych osobowych.
  2. Poprawiania swoich danych osobowych.
  3. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:
   • zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
   • potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.