#UŻŚ Bydgoszcz Delegatura w Gdańsku

Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor nadzoru nad żeglugą

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy Delegatura w GdańskuMIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

GDAŃSK

ADRES URZĘDU:

DELEGATURA W GDAŃSKU URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W BYDGOSZCZY 
UL. NA STOKU 50 
80-874 GDAŃSK

WARUNKI PRACY

- biuro na III piętrze - brak wind 
- praca biurowa - narzędzia i materiały do pracy - komputer i laptop 
- praca poza siedzibą urzędu - wyjazdy służbowe samochodem służbowym oraz statkiem inspekcyjnym,( na jednym ze statków brak sanitariatu), w przypadku wyjazdów kilkudniowych zapewniony jest nocleg.
 

ILOŚĆ ETATÓW

- jeden

 

ZAKRES ZADAŃ

 • nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej, przeprowadzanie inspekcji statków, kontrola przestrzegania przepisów dotyczących uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych,
 • weryfikacja ustalonej głębokości tranzytowej na szlakach żeglownych, kontrola oznakowania szlaku żeglownego,
 • przeprowadzanie postępowań w sprawach wypadków żeglugowych
 • kontrola dokumentów przewozowych i zgodności przewożonego przez statek ładunku z tymi dokumentami,
 • prowadzenie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej, wydawanie dokumentów rejestracyjnych , wydawanie oraz cofanie dokumentów bezpieczeństwa statku
 • dokonywanie weryfikacji żeglarskich książeczek pracy oraz legalizacji wyciągów pływania,
 • prowadzenie spraw administracyjnych, opiniowanie pozwoleń wodno-prawnych oraz spraw związanych z ustawowym zakresem działań Urzędu,
 • wydawanie zezwoleń na jednorazowe podróże statków nie posiadających świadectwa zdolności żeglugowej.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe : w obszarze żeglugi śródlądowej
 • patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej klasy B lub klasy A
 • znajomość ustawy o żegludze śródlądowej oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,
 • znajomość przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych
 • znajomość Prawa wodnego
 • znajomość dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczących żeglugi śródlądowej,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • umiejętność obsługi komputera – programu MS Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • patent żeglarski stermotorzysty,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • kultura osobista, odporność na stres, asertywność

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej klasy B lub klasy A
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 15.10.2021
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy 
  Delegatura w Gdańsku 
  ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Marcinkowskiego 1, 85-056 Bydgoszcz
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Marcinkowskiego 1, 85-056 Bydgoszcz
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające); przekazanie danych osobowych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Urząd Żeglugi Śródlądowej
w Bydgoszczy
Delegatura w Gdańsku

ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk
telefon 48 58 301 84 14, 602 379 752
fax 58 346 21 55
e-mail urzad@gda.uzs.gov.pl
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 07:00 - 15:00

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Skorowidz przypisów prawnych

Internetowy system aktów prawnych