#UŻŚ Bydgoszcz Delegatura w Gdańsku

 • Ogłoszenie nr: 34553
 • Data ukazania się ogłoszenia: 21 września 2018 r.

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku

Dyrektor
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor nadzoru nad żeglugą
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane. Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje dotyczące naboru pod nr tel 58 301 84 14.

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:

 • Ul. Na Stoku 50
 • 80-874 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk
  oraz terytorialny zakres działania dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku

 

WARUNKI PRACY

 • praca w biurze urzędu - wydawanie dokumentów, przyjmowanie interesantów
 • praca w terenie - przeprowadzanie inspekcji statków, prowadzenie postępowań w związku z wypadkami żeglugowymi - wyjazdy służbowe
 • praca na statku inspekcyjnym - przeprowadzanie inspekcji statków - wyjazdy służbowe

ZAKRES ZADAŃ

 • weryfikacja ustalonej głębokości tranzytowej na szlaku żeglownym
 • przeprowadzanie postępowania w sprawach wypadków żeglugowych
 • kontrola dokumentów przewozowych i zgodności przewożonego przez statek ładunku z tymi dokumentami
 • wydawanie zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej przedsiębiorcom podejmującym działalność w zakresie zarobkowego przewozu ładunków statkami żeglugi śródlądowej
 • prowadzenie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej i wydawanie dokumentów rejestracyjnych, wydawanie i cofanie świadectw zdolności żeglugowej
 • wydawanie zezwoleń na jednorazowe podróże statków nie posiadających świadectwa zdolności żeglugowej
 • wydawanie dokumentów kwalifikacyjnych i żeglarskich książeczek pracy członkom załóg statków żeglugi śródlądowej, wydawanie świadectw dopuszczenia statku do przewozu materiałów niebezpiecznych oraz świadectw eksperta ADN, wydawanie uprawnień pilotowych i świadectw zwolnienia z pilotażu
 • nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej, przeprowadzanie inspekcji statków, kontrola przestrzegania przepisów dotyczących uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych, kontrola stanu oznakowania szlaku żeglownego,

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: w obszarze żeglugi śródlądowej
 • patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej klasy B lub klasy A
 • znajomość ustawy o żegludze śródlądowej oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie
 • znajomość przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych
 • znajomość Prawa wodnego
 • znajomość dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczących żeglugi śródlądowej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia
 • umiejętność obsługi komputera MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • patent żeglarski stermotorzysty
 • dokładność, sumienność i rzetelność
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B
 • kultura osobista
 • odpowiedzialność i zaangażowanie
 • odporność na stres, asertywność
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego - poziom komunikacyjny

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej klasy B lub klasy A
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydató
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19 października 2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  • Urząd Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku
   ul. Na Stoku 50
   80-874 Gdańsk

Urząd Żeglugi Śródlądowej
w Bydgoszczy
Delegatura w Gdańsku

ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk
telefon 48 58 301 84 14, 602 379 752
fax 58 346 21 55
e-mail urzad@gda.uzs.gov.pl
Godziny pracy
poniedziałek - piątek 08.15 - 16.15

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Skorowidz przypisów prawnych

Internetowy system aktów prawnych