statek inspektor

#UŻŚ Bydgoszcz Delegatura w Gdańsku

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. 2014, poz. 1686)


I Wymagane dokumenty (załączniki wymagane do wniosku)

 1. wniosek
 2. wyciąg z dowodu osobistego;
 3. dwie aktualne fotografie o wymiarach 20 x 25 mm;
 4. odpowiednio: wyciąg pływania sporządzony na podstawie zapisów w żeglarskiej książeczce pracy i potwierdzony przez urząd żeglugi śródlądowej, stwierdzający nabycie wymaganej praktyki pływania na określonym stanowisku i wymieniający rodzaje statków oraz śródlądowe drogi wodne, na których praktyka pływania została nabyta, lub dokument potwierdzający praktyki w stoczni lub warsztatach mechanicznych dokonujących remontu silników, (praktykę pływania na statku morskim zalicza się z całości);
 5. zaświadczenie właściwej komisji egzaminacyjnej o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności na świadectwo lub patent, o którego wydanie wnioskodawca się ubiega;
 6. świadectwo zdrowia potwierdzające stan zdrowia wymagany do pracy na statkach żeglugi śródlądowej, na określonym stanowisku; (świadectwo zdrowia wydane przez lekarza medycyny pracy  z odbitym wzorem pieczęci lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne  zgodnie z zał. nr 6  rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownkami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy    (Dz. U. nr 69 z 1996r., poz. 332 z późn. zm.).
 7. dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniego wykształcenia.

II Opłaty 

 • świadectwo – 25 zł
 

III Aby uzyskać patent żeglarski przewoźnika żeglugi śródlądowej należy odbyć 3-miesięczną praktykę pływania na statkach żeglugi śródlądowej w służbie pokładowej, oraz spełnić jedno z poniższych wymagań:

 1. odbycie 12-miesięcznej praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej o napędzie mechanicznym albo odbycie 18-miesięcznej praktyki w warsztatach mechanicznych przy remoncie silników spalinowych oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności praktycznych
 2. posiadanie co najmniej wykształcenia zasadniczego zawodowego w zawodach i nakiernkach związanych z dyscyplinami nauk technicznych: mechanika, elektrotechnika oraz budowa i eksploatacja maszyn, odbycie 6-miesięcznej praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej o napędzie mechanicznym oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu z umiejętności praktycznych, albo
 3. posiadanie świadectwa ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik żeglugi śródlądowej albo
 4. posiadanie patentu motorzysty wachtowego w żegludze morskiej, albo
 5. posiadanie stopnia marynarza albo podoficera Marynarki Wojennej albo Straży Granicznej o specjalności motorzysty okrętowego.

Urząd Żeglugi Śródlądowej
w Bydgoszczy
Delegatura w Gdańsku

ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk
telefon 48 58 301 84 14, 602 379 752
fax 58 346 21 55
e-mail urzad@gda.uzs.gov.pl
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 07:00 - 15:00

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Skorowidz przypisów prawnych

Internetowy system aktów prawnych