statek inspektor

#UŻŚ Bydgoszcz Delegatura w Gdańsku

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. 2014, poz. 1686)


I Wymagane dokumenty (załączniki wymagane do wniosku)

  1. wniosek
  2. wyciąg z dowodu osobistego;
  3. odpowiednio: wyciąg pływania sporządzony na podstawie zapisów w żeglarskiej książeczce pracy i potwierdzony przez urząd żeglugi śródlądowej, stwierdzający nabycie wymaganej praktyki pływania na określonym stanowisku i wymieniający rodzaje statków oraz śródlądowe drogi wodne, na których praktyka pływania została nabyta
  4. zaświadczenie właściwej komisji egzaminacyjnej o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności na świadectwo lub patent, o którego wydanie wnioskodawca się ubiega;
  5. świadectwo zdrowia potwierdzające stan zdrowia wymagany do pracy na statkach żeglugi śródlądowej, na określonym stanowisku;  (świadectwo zdrowia wydane przez lekarza medycyny pracy  z odbitym wzorem pieczęci lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne  zgodnie z zał. nr 6  rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownkami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy    (Dz. U. nr 69 z 1996r., poz. 332 z późn. zm.).
  6. dokumenty potwierdzajšce posiadanie odpowiedniego wykształcenia.

II Opłaty 

  • świadectwo - 25 zł
 

III Aby uzyskać świadectwo obserwatora radarowego żeglugi śródlądowej należy spełnić jedno z poniższych wymagań

  1. odbycie 12-miesięcznej praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej o napędzie mechanicznym, posiadanie świadectwa radiooperatora oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności, albo:
  2. posiadanie świadectwa przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i Radarowego Automatycznego Systemu Śledzenia i Akwizycji Ech (ARPA), oraz odbycie po tym przeszkoleniu 3-miesięcznej praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej wyposażonych w radary

Urząd Żeglugi Śródlądowej
w Bydgoszczy
Delegatura w Gdańsku

ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk
telefon 48 58 301 84 14, 602 379 752
fax 58 346 21 55
e-mail urzad@gda.uzs.gov.pl
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 07:00 - 15:00

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Skorowidz przypisów prawnych

Internetowy system aktów prawnych