#UŻŚ Bydgoszcz Delegatura w Gdańsku

Uprzejmie informujemy, że za rozpatrzenie sprawy indywidualnej przez organ administracji publicznej pobierana jest opłata administracyjna, wymagana na podstawie ustawy.

Opłatę administracyjną należy wpłacić na rachunek bankowy NBP nr 22 1010 1078 0113 5422 3100 0000.

Właściciel rachunku: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, ul. Marcinkowskiego 1, 85-056 Bydgoszcz
Tytuł przelewu: okładna nazwa czego dotyczy wpłata.

 

WYSOKOŚCI OPŁAT

 
I Uprawianie żeglugi obcymi statkami  
1 Za pozwolenie na uprawianie żeglugi obcym statkiem po polskich śródlądowych drogach wodnych:  
  1) na jedną podróż 100 zł
  2) na określony czas lub wielokrotne podróże 200 zł
2 Za wtórnik pozwolenia 20 zł
     
II Spełnienie wymogu zdolności zawodowej  
1 Za zaświadczenie o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej 30 zł
1 Za zaświadczenie o utracie zdolności zawodowej 30 zł
2 Za wtórnik zaświadczenia 15 zł
     
III Rejestr administracyjny  
1 Za wpis statku do rejestru:  
 
1) bez napędu mechanicznego o iloczynie długości
  i szerokości statku do 20 m2
40 zł
 
2) bez napędu mechanicznego o iloczynie długości
  i szerokości statku powyżej 20 m2
80 zł
 
3) o napędzie mechanicznym o iloczynie długości
  i szerokości statku do 20 m2
80 zł
 
4) o napędzie mechanicznym o iloczynie długości
  i szerokości statku powyżej 20 m2
400 zł
2 Za dokonanie zmian wpisu w rejestrze 15 zł
3 Za wtórnik karty rejestracyjnej 20 zł
4 Za wyciąg lub wypis z rejestru 15 zł
     
IIIa Rejestr statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji  
1 Za wpis statku do rejestru 60 zł
2 Za dokonanie zmian wpisu w rejestrze 15 zł
3 Za wtórnik dokumentu rejestracyjnego 15 zł
4 Za wyciąg lub odpis z rejestru 15 zł
     
IV Bezpieczeństwo statku  
1 Za świadectwo pomiarowe:  
  1) dla statku przeznaczonego do przewozu ładunków 150 zł
  2) dla statku nieprzeznaczonego do przewozu ładunków 100 zł
2 Za wtórnik świadectwa pomiarowego 60 zł
  Uwaga: Opłaty nie obejmują opłat za czynności związane z pomiarem statku.  
     
V Świadectwa zdolności żeglugowej  
1 Za świadectwo zdolności żeglugowej 25 zł
2 Za uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej 20 zł
3 Za przedłużenie świadectwa zdolności żeglugowej 15 zł
4 Za przedłużenie uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej 15 zł
5 Za dokonanie zmian w świadectwie zdolności żeglugowej 15 zł
6 Za dokonanie zmian w uproszczonym świadectwie zdolności żeglugowej 15 zł
7 Za wydanie zezwolenia na jednorazową podróż (opłata obejmuje dokonanie inspekcji) 200 zł
8 Za duplikat świadectwa zdolności żeglugowej 20 zł
9 Za duplikat uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej 20 zł
10 Za unijne świadectwo zdolności żeglugowej 150 zł
11 Za tymczasowe unijne świadectwo zdolności żeglugowej 100 zł
12 Za uzupełniające unijne świadectwo zdolności żeglugowej 50 zł
13 Za przedłużenie albo odnowienie unijnego świadectwo zdolności żeglugowej 50 zł
14 Za przedłużenie albo odnowienie uzupełniającego unijnego świadectwo zdolności żeglugowej 50 zł
15 Za przedłużenie tymczasowego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej 50 zł
16 Za dokonanie zmian w unijnym świadectwie zdolności żeglugowej 25 zł
17 Za duplikat unijnego świadectwa zdolności żeglugowej 50 zł
18 Za duplikat uzupełniającego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej 25 zł
19 Za duplikat tymczasowego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej 25 zł
20 Za wyciąg lub odpis unijnego świadectwa zdolności żeglugowej 15 zł
21 Za świadectwo instalacji i działania radarowych instalacji nawigacyjnych, wskaźników skrętu, sprzętu Automatycznego Systemu Identyfikacji Statków (AIS) śródlądowego i tachografów w żegludze śródlądowej 50 zł
     
VI Kwalifikacje zawodowe  
1 Za egzamin na patent 150 zł
2 Za egzamin na świadectwo 100 zł
3 Za patent 50 zł
4 Za świadectwo 25 zł
5 Za wtórnik patentu 40 zł
6 Za wtórnik świadectwa 20 zł
7 Właściwy organ, na wniosek osoby, która uzyskała w Rzeczypospolitej Polskiej prawo wykonywania zawodu regulowanego, wydaje zaświadczenie potwierdzające posiadanie przez tę osobę kwalifikacji zawodowych, w celu uznania tych kwalifikacji w innym państwie członkowskim. 84 zł
8 Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej. 980 zł
     
VII Żeglarska książeczka pracy  
  Za żeglarską książeczkę pracy 30 zł
     
VIII uchylona  
     
IX Pilotaż  
1 Za świadectwo zwolnienia z obowiązku korzystania z pilotażu 50 zł
2 Za uprawnienie pilotowe 50 zł
3 Za egzamin na pilota 100 zł
4 Za sprawdzian na świadectwo zwolnienia z obowiązku korzystania z pilotażu 100 zł
5 Za wtórnik dokumentu z poz. 1 i 2 50 zł
     
X RIS  
  Za wydanie dokumentu zgodności 200 zł

Urząd Żeglugi Śródlądowej
w Bydgoszczy
Delegatura w Gdańsku

ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk
telefon 48 58 301 84 14, 602 379 752
fax 58 346 21 55
e-mail urzad@gda.uzs.gov.pl
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 07:30 - 15:30

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Skorowidz przypisów prawnych

Internetowy system aktów prawnych