statek inspektor

#UŻŚ Bydgoszcz Delegatura w Gdańsku

Dokumenty bezpieczeństwa

loading...
Unijne Świadectwo Zdolności Żeglugowej

podstawa prawna

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek,
 • zaświadczenie potwierdzające pozytywny wynik z przeprowadzonej inspekcji technicznej wydane przez Techniczną Komisję Inspekcyjną
 • świadectwo pomiarowe (jeśli statek podlega obowiązkowi pomiarowemu)
 • orzeczenie Państwowej Inspekcji Pracy o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy
 • opinię Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu statku pod względem wymagań sanitarnych
 • orzeczenie Urzędu Dozoru Technicznego o stanie kotłów parowych lub zbiorników ciśnieniowych przeznaczonych do procesów technologicznych (jeżeli statek takie kotły lub zbiorniki jest wyposażony)

WAŻNE:

Do wniosku należy załączyć kserokopie wymaganych dokumentów oraz przedstawić ich oryginały do wglądu.

 

OPŁATY GOTÓWKOWE:

Lp.

Czynności

Kwota [zł]

1.

Wydanie Unijnego Świadectwa Zdolności Żeglugowej

150,-

2.

Przedłużenie Unijnego Świadectwa Zdolności Żeglugowej

50,-

3.

Dokonanie Zmian w Unijnym Świadectwie Zdolności Żeglugowej

25,-

4.

Duplikat Unijnego Świadectwa Zdolności Żeglugowej

50,-

 

 

Tymczasowe Unijne Świadectwo Zdolności Żeglugowej

 

Unijne tymczasowe świadectwo zdolności żeglugowej

podstawa prawna

I Wymagane dokumenty (załączniki wymagane do wniosku)
 • zaświadczenie potwierdzające pozytywny wynik z przeprowadzonej inspekcji technicznej lub dokument wydany przez instytucję klasyfikacyjną uznaną przez Komisję Europejską (DOTYCZY UNIJNEGO ŚWIADECTWA ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ)
 • dokument klasyfikacyjny polskiej instytucji klasyfikacyjnej oraz wyciąg ze świadectwa pomiarowego, jeżeli statek podlega obowiązkowi pomiarowemu,
 • orzeczenie Urzędu Dozoru Technicznego o stanie kotłów parowych lub zbiorników ciśnieniowych przeznaczonych do procesów technologicznych, jeżeli statek w takie kotły lub zbiorniki jest wyposażony
 • dla statku nowo zbudowanego, przebudowanego lub wpisanego do rejestru po raz pierwszy, 
  z  wyłączeniem statku używanego do uprawiania sportu lub rekreacji, dodatkowo:  
 1. orzeczenie Państwowej Inspekcji Pracy o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. opinię wojewódzkiego inspektora sanitarnego o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod względem wymagań sanitarnych
 3. dla statku nowo zbudowanego lub przebudowanego używanego wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji o napędzie mechanicznym o mocy większej niż 75 kW - dodatkowo wyciąg z dokumentu rejestracyjnego.
 • Przepisy 1-3 stosuje się odpowiednio w sprawie o przedłużenie ważności świadectwa zdolności żeglugowej..
II Opłaty

unijne tymczasowe świadectwo zdolności żeglugowej - 100 zł

Świadectwo Zdolności Żeglugowej / Uproszczone Świadectwo Zdolności Żeglugowej

podstawa prawna

WYMAGANE DOKUMENTY:

- wniosek,

- orzeczenie Państwowej Inspekcji Pracy o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy

- opinię Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu statku pod względem wymagań sanitarnych

 

WAŻNE:

Do wniosku należy załączyć kserokopie wymaganych dokumentów oraz przedstawić ich oryginały do wglądu.

OPŁATY GOTÓWKOWE:

Lp.

Czynności

Kwota [zł]

1.

Wydanie Świadectwa Zdolności Żeglugowej

25,-

2.

Wydanie Uproszczonego Świadectwa Zdolności Żeglugowej

20,-

2.

Przedłużenie Świadectwa / Uproszczonego Świadectwa Zdolności Żeglugowej

15,-

3.

Dokonanie Zmian w Świadectwie / Uproszczonym Świadectwie Zdolności Żeglugowej

15,-

4.

Wtórnik Świadectwa / Uproszczonego Świadectwa Zdolności Żeglugowej

20,-

Uproszczone Świadectwo Zdolności Żeglugowej dla statków sportowych

WYMAGANE DOKUMENTY:

- wniosek,

- kopia dokumentu rejestracyjnego statku

- kopia certyfikatu stanu technicznego

- orzeczenie techniczne

OPŁATY GOTÓWKOWE:

Lp.

Czynności

Kwota [zł]

1.

Wydanie Uproszczonego Świadectwa Zdolności Żeglugowej

20,-

2.

Przedłużenie Uproszczonego Świadectwa Zdolności Żeglugowej

15,-

3.

Dokonanie zmian w Uproszczonym Świadectwie Zdolności Żeglugowej

15,-

4.

Wtórnik Uproszczonego Świadectwa Zdolności Żeglugowej

20,-

Urząd Żeglugi Śródlądowej
w Bydgoszczy
Delegatura w Gdańsku

ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk
telefon 48 58 301 84 14, 602 379 752
fax 58 346 21 55
e-mail urzad@gda.uzs.gov.pl
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 07:00 - 15:00

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Skorowidz przypisów prawnych

Internetowy system aktów prawnych